YAŞMAK TURİZM ve TİCARET A.Ş. CREDIT CARD (MAIL ORDER) PAYMENT FORM CLARIFICATION TEXT REGARDING PROCESSING OF PERSONAL DATA AND STATEMENT OF EXPRESS CONSENTClick to Download

This clarification text has been prepared by Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Yaşmak Hotel"), whose information given below, in the capacity of data controller, within the scope of the Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No.6698 ("the Law") and the Communiqué on the Procedures and Principles to be Complied with in Fulfilling the Obligation of Clarification.

MERSIS (Central Registration System) Number: 0940 0013 2950 0014
Address: Hocapaşa Mahallesi Ebusuud Caddesi No:12-Sirkeci/ FATİH/ İSTANBUL
Telephone: 0 212 528 13 43  Fax: 0 212 528 13 48 E-mail: info@yasmakhotelcollection.com

Yaşmak Hotel, processes the customer name and surname, cardholder name and surname, address, tax number, Turkish ID number, telephone (mobile/fixed), bank, card number, expiration date, security code, card type, signature information for the purposes of execution of activities in accordance with the legislation, execution of finance and accounting affairs, follow-up and execution of legal affairs, execution/supervision of business activities and informing authorized persons, institutions and organizations.
The personal data in question are obtained orally, in writing or electronically based on the legal reason, "performance of the contract, fulfillment of the legal obligation" that stated in Article 5 of the Law; and they are processed automatically, fully or partially, by saving on the data controller software, maintaining physically, creating a database, making a list, filling out documents, writing petitions, filling out forms, and  they are protected by taking all necessary technical and administrative measures. The data processing activity is stopped, if the explicit consent is withdrawn.
Personal data, limited to the realization of the above-mentioned purposes; can be shared with real persons or private law legal entities, affiliates and subsidiaries, suppliers, group companies, authorized public institutions and organizations, as well as organizations that we receive contracted services and cooperate with.
You can apply for your requests within the scope of Article 11 of the Law, which regulates the "Rights of the person concerned", by submitting the Application Form to Yaşmak Hotel, as detailed in the Yaşmak Hotel Personal Data Protection and Processing Policy available at www.yasmakhotelcollection.com.
Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş.INFORMED CONSENT STATEMENT
I declare that I have been informed about all the matters explained above, that I have read and understood the Yaşmak Hotel Personal Data Protection and Processing Policy, and that I am aware of my rights under Article 11 of the Law No.6698..

Data Owner's Name-Surname:......................................    Turkish ID No: ...................................

Date           :..../...../...........                                                     Signature:

MY EXPRESS CONSETN STATEMENT

To the limited and proportional processing of my personal data collected orally, in writing or electronically, and which is compliant with the purpose of the processing, for reasons arising from the facts that the data controller is clearly stipulated in the law, necessary for the establishment and performance of the contract, fulfillment of the legal obligation, and obtaining express consent;

 I Accept with my Explicit Consent                                     I don't Accept

Data Owner's Name-Surname:......................................    Turkish ID No: ...................................

Date           :..../...../...........

YAŞMAK TURİZM ve TİCARET A.Ş. KREDİ KARTI (MAİL ORDER) ÖDEME FORMU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANIİndirmek İçin Tıklayın

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Yaşmak Hotel") tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0940 0013 2950 0014
Adresi: Hocapaşa Mahallesi Ebusuud Caddesi No:12-Sirkeci/ FATİH/ İSTANBUL
Telefon: 0 212 528 13 43  Fax: 0 212 528 13 48 E-mail: info@yasmakhotelcollection.com

Yaşmak Hotel, banka nezdinde kredi kartı (mail order) ödeme işleminde; müşteri adı ve soyadı, kart sahibi adı ve soyadı, adres, vergi numarası, T.C. kimlik numarası, telefon (cep/sabit), banka, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu, kart cinsi, imza bilgilerini faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen "sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, hakkın tesisi" hukuki sebebine dayanarak, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla veri sorumlusu yazılımı üzerine kaydetmek, fiziki olarak muhafaza etmek, veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak suretiyle işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.
Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.
Kanunun "İlgili kişinin hakları"nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.yasmakhotelcollection.com adresinde bulunan Yaşmak HotelKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu'nu Yaşmak Hotel'e ileterek yapılabilir.
Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş.AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Yaşmak Hotel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................      T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                          Kabul Etmiyorum      

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................       T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........