YAŞMAK TURİZM ve TİCARET A.Ş. CLARIFICATION TEXT REGARDING PERSONAL DATA PROCESSED ON THE CONTACT FORM AND STATEMENT OF EXPRESS CONSENTClick to Download

This clarification text has been prepared by Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Yaşmak Hotel"), whose information given below, in the capacity of data controller, within the scope of the Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No.6698 ("the Law") and the Communiqué on the Procedures and Principles to be Complied with in Fulfilling the Obligation of Clarification.


MERSIS (Central Registration System) Number: 0940 0013 2950 0014

Address: Hocapaşa Mahallesi Ebusuud Caddesi No:12-Sirkeci/ FATİH/ İSTANBUL

Telephone: 0 212 528 13 43  Fax: 0 212 528 13 48 E-mail: info@yasmakhotelcollection.com


Yaşmak Hotel processes data of the real persons, who created the request during the creation of the support request form on the website address (www.yasmakhotelcollection.com): Name, surname, e-mail address, mobile/phone number, support type/subject and the created question or message for the purposes of carrying out information security processes, execution of communication activities, execution of product/service after-sales support services, execution of product/service sales processes, execution of product/service production and operation processes, execution of customer relations management processes, execution of activities for customer satisfaction, execution of advertising/campaigns/ promotion processes, execution of contract processes, execution of marketing processes of products/services, ensuring the security of data controller operations, planning and management of harmonization of activities with relevant legislation or company procedures.

The personal data in question are obtained orally, in writing or electronically in the transactions of invoicing, payment, logistics based on the legal reason, "to be explicitly stipulated in the laws, to be necessary for the establishment and performance of the contract, to fulfill the legal obligation" that stated in Article 5 of the Law; and in the transactions of order, promotion, customer satisfaction based on the legal reason, "obtaining express consent", and they are processed automatically, fully or partially, and  protected by taking all necessary technical and administrative measures. In transactions based on express consent, data processing activity is stopped if the explicit consent is withdrawn.

Personal data, limited to the realization of the above-mentioned purposes; can be shared with real persons or private law legal entities, affiliates and subsidiaries, suppliers, group companies, authorized public institutions and organizations, as well as organizations that we receive contracted services and cooperate with.

You can apply for your requests within the scope of Article 11 of the Law, which regulates the "Rights of the person concerned", by submitting the Application Form to Yaşmak Hotel, as detailed in the Yaşmak Hotel Personal Data Protection and Processing Policy available at www.yasmakhotelcollection.com.   

Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş.

INFORMED CONSENT STATEMENT
I declare that I have been informed about all the matters explained above, that I have read and understood the Yaşmak Hotel Personal Data Protection and Processing Policy, and that I am aware of my rights under Article 11 of the Law No.6698..

Data Owner's Name-Surname:......................................    Turkish ID No: ...................................

Date           :..../...../...........                                                     Signature:

MY EXPRESS CONSETN STATEMENT

To the limited and proportional processing of my personal data collected orally, in writing or electronically, and which is compliant with the purpose of the processing, for reasons arising from the facts that the data controller is clearly stipulated in the law, necessary for the establishment and performance of the contract, fulfillment of the legal obligation, and obtaining express consent;

 I Accept with my Explicit Consent                                     I don't Accept

Data Owner's Name-Surname:......................................    Turkish ID No: ...................................

Date           :..../...../...........

YAŞMAK TURİZM ve TİCARET A.Ş. İLETİŞİM FORMUNDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANIİndirmek İçin Tıklayın

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Yaşmak Hotel") tarafından hazırlanmıştır.


MERSİS Numarası: 0940 0013 2950 0014

Adresi: Hocapaşa Mahallesi Ebusuud Caddesi No:12-Sirkeci/ FATİH/ İSTANBUL

Telefon: 0 212 528 13 43  Fax: 0 212 528 13 48 E-mail: info@yasmakhotelcollection.com


Yaşmak Hotel, web adresinde (www.yasmakhotelcollection.com) bulunan destek talep formu oluşturulması esnasında talebi oluşturan gerçek kişilere ait: Ad, soyad, e-posta adresi, cep/telefon numarası, destek türü/konusu ve oluşturulan soru veya mesaja ilişkin verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen "kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi" hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; "açık rızanın alınması" hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.
Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Kanunun "İlgili kişinin hakları"nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.yasmakhotelcollection.com adresinde bulunan Yaşmak HotelKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu'nu Yaşmak Hotel'e ileterek yapılabilir.

Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Yaşmak Hotel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................      T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                          Kabul Etmiyorum      

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................       T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........