YAŞMAK TURİZM ve TİCARET A.Ş. CAMERA RECORDING SYSTEMS CLARIFICATION TEXTClick to Download

This clarification text has been prepared by Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Yaşmak Hotel"), whose information given below, in the capacity of data controller, within the scope of the Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No.6698 ("the Law") and the Communiqué on the Procedures and Principles to be Complied with in Fulfilling the Obligation of Clarification.

MERSIS (Central Registration System) Number: 0940 0013 2950 0014
Address: Hocapaşa Mahallesi Ebusuud Caddesi No:12-Sirkeci/ FATİH/ İSTANBUL
Telephone: 0 212 528 13 43  Fax: 0 212 528 13 48 E-mail: info@yasmakhotelcollection.com

Yaşmak Hotel processes the recording of audio and/or video cameras at certain locations inside it: for the purposes of ensuring physical space safety, carrying out occupational health / safety activities, conducting performance evaluation processes, informing authorized persons, institutions and organizations.

The monitoring areas, number of security cameras and the time for monitoring are determined to achieve these purposes, and the privacy of the person is not monitored in areas that may result in interference beyond security purposes.

The personal data in question are obtained electronically based on the legal reason, "legitimate interest of the data controller, performance of the contract" that stated in Article 5 of the Law from the activities of ensuring workplace safety, controlling the entrances to buildings and facilities, increasing efficiency, ensuring legal, commercial and technical security of people having business relations, proving the business relationship, applying occupational health and safety principles, determining working conditions, and they are processed automatically and protected by taking all necessary technical and administrative measures. Only authorized persons can access the images.

Personal data, limited to the realization of the above-mentioned purposes; can be shared with real persons or private law legal entities, shareholders, affiliates and subsidiaries, suppliers, authorized public institutions and organizations, customers, and organizations that we receive contracted services and cooperate with.

You can apply for your requests within the scope of Article 11 of the Law, which regulates the "Rights of the person concerned", by submitting the Application Form to Yaşmak Hotel, as detailed in the Yaşmak Hotel Personal Data Protection and Processing Policy available at www.yasmakhotelcollection.com.

Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş.

YAŞMAK TURİZM ve TİCARET A.Ş. KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİİndirmek İçin Tıklayın

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Yaşmak Hotel") tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0940 0013 2950 0014
Adresi: Hocapaşa Mahallesi Ebusuud Caddesi No:12-Sirkeci/ FATİH/ İSTANBUL
Telefon: 0 212 528 13 43  Fax: 0 212 528 13 48 E-mail: info@yasmakhotelcollection.com

Yaşmak Hotel içerisinde belli konumlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtlarını: Fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir.

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen "veri sorumlusu meşru menfaati, sözleşmenin ifası" hukuki sebebine dayanarak, işyerleri güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi, verimliliğinin arttırılması, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi faaliyetlerinden elektronik ortamda kaydedilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişiler ulaşılabilmektedir.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, müşteriler, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Kanunun "İlgili kişinin hakları"nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.yasmakhotelcollection.com adresinde bulunan Yaşmak Hotel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu'nu Yaşmak Hotel'e ileterek yapabilir.

Yaşmak Turizm ve Ticaret A.Ş.